Dárky pro UČITELE | Nafukovačky k vodě | Akce na Balíkovnu
Vše o nákupuKontakty
Nahoru
Volejte 511 115 070
V pracovní dny 9-16h

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Maralex trade s.r.o.
se sídlem Rostislavovo nám. 7, 61200 Brno
identifikační číslo: 28327012
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61530
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.darkyhry.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Maralex trade s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky či OP“), se sídlem Rostislavovo nám. 7, 61200 Brno, identifikační číslo: 28327012, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61530,  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, tj. distančním způsobem bez současné fyzické přítomnosti stran. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.darkyhry.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Prodávající je obchodní společnost Maralex trade s.r.o., tel. kontakt: +420511115070 (v pracovní dny 9-16 hod), e-mail: [email protected], která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.3. Platná právní úprava rozlišuje kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Další sdělení před uzavřením smlouvy pro spotřebitele:

údaje o hlavních vlastnostech zboží: jsou uvedeny dle jednotlivých typů zboží přímo v e-shopu; po rozkliknutí zvoleného zboží jsou uvedeny tyto vlastnosti. Nákup je možné učinit jak prostřednictvím vytvořeného účtu kupujícím (registrovaný kupující), tak i bez registrace;

- provozovna č. 1013324561: stejná jako sídlo. Provozovna slouží i jako výdejna e-shopu pro osobní odběr v pracovní době uvedené na webové stránce;

- uvedená cena zboží v košíku je konečnou cenou za zboží, tj. včetně veškerých daní a poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění za zboží. K ní se připočítává cena dopravy po ČR v aktuální výši dle zvoleného způsobu dopravy, popř. platby (např. dobírka), ke dni uzavření kupní smlouvy. Aktuální cena dopravy po ČR a nabídka způsobu dopravy zboží je uvedena v e-shopu na: https://www.darkyhry.cz/content/9-doprava-a-platba. V případě kupujícím požadované dopravy mimo ČR je cena smluvní a bude individuálně dohodnuta s kupujícím v kupní smlouvě či před jejím uzavřením; 

- způsob platby: viz čl. 4.1. OP;

- způsob a čas dodání: způsob dodání volí kupující mezi osobním odběrem v provozovně a dopravou prostřednictvím zvolené přepravní společnosti dle aktuální nabídky prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy. Čas dodání: do 30 dnů od uzavření smlouvy; v této lhůtě musí být zboží kupujícímu umožněno převzít. Zboží skladem expeduje prodávající při objednávce v pracovní dny a v pracovní době (9-16 hod) do 24 hodin, v ostatních případech následující pracovní den. Zboží skladem na centrále expeduje prodávající dle lhůt dodavatelů; u jednotlivého zboží je uveden předpokládaný datum odeslání prodávajícím (v případě prodloužení lhůty dodavatelem prodávající odesílá kupujícímu e-mailem informaci o této lhůtě, max. však do 30 dnů);

- odstoupení od smlouvy: upravuje čl. 5 OP;

- přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování: ne;

pro uplatnění práv z vadného plnění platí § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to je-li kupujícím spotřebitel a § 2099 a násl. tohoto zákona, není-li kupujícím spotřebitel. Dále jde-li o spotřebitele, platí zákon č. 634/1982, o ochraně spotřebitele, v platném znění. Bližší informace v čl. 7. OP;

- poprodejní servis se neposkytuje;

- smluvní záruka za jakost – neposkytuje se; pouze zákonná práva z vadného plnění.

 

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou samotnou, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupující podnikatel, vylučují tyto obchodní podmínky použití některých ustanovení, což je výslovně uvedeno a v ostatním se řídí vztahy mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouvou samotnou a občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad text smlouvy v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, změna je vůči kupujícím účinná zveřejněním nového či doplněného textu obchodních podmínek Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a je oprávněn je měnit. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavní vlastnosti. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu, popř. tyto OP, obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky vč. zrušení celé objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku s povinností platby“ nebo jiné obdobné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky a po uzavření kupní smlouvy toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, vč. zaslání OP v podobě umožňující nezměněnou reprodukci, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku s povinností platby“ je učiněna objednávka a uzavřena kupní smlouva; od tohoto okamžiku je kupující, zejm. spotřebitel, vázán svým jednáním a přijímá závazek uhradit sjednanou cenu zvolenou formou. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (s výjimkou osobního odběru) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Rostislavovo nám. 7, 61200 Brno; platba při předání zboží;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; dobírku inkasuje přepravní společnost při předání zboží;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500060762/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) ve lhůtě do 5 dnů od uzavření smlouvy (kupující je v případě neuhrazení do 2 dnů na povinnost opětovně upozorněn);
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay – okamžitá platba;
- bezhotovostně platební kartou.

 

4.2. V případě, že kupující nevyzvedl v minulosti při nákupu zboží zásilku se způsobem platby na dobírku, došlo z jeho strany k porušení uzavřené kupní smlouvy a nemůže již v budoucnu objednat další zboží se způsobem úhrady na dobírku (e-shop mu tento způsob nenabídne) a je povinen uhradit kupní cenu jiným způsobem z možností dle čl. 4.1. OP.  

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v podobě umožňující nezměněnou reprodukci minimálně e-mailem kupujícímu ihned po expedici zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 

4.8. Prodávající poskytuje v případě odebrané hodnoty zboží nad částku aktuálně uvedenou v e-shopu, liště Košík, dopravu zdarma. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, dle § 1837 písm. e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, dle § 1837 písm. g) o dodávce zboží v zapečetěném uzavřeném obalu, které spotřebitel z důvodu ochrany zdraví nebo obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není vhodné možné vrátit potéco jej spotřebitel porušil.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1OP, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu jakýmkoli svým jednoznačným prohlášením, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím. Je-li předmětem kupní smlouvy více kusů zboží při jejich samostatném dodání, potom převzetím posledního kusu, a je-li předmětem kupní smlouvy zboží sestávající se z více položek či částí, potom dodáním poslední položky či části. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří i přílohu obchodních podmínek. Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení v textové podobě o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ([email protected]).

Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů nebo v případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží déle než mezní doba pro čas dodání dle čl. 1.3. OP.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu předáno či zasláno (postačí odeslání) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, čímž o tomto kupujícího poučuje dle § 1820 písm. g) OZ; zboží může být vráceno obvyklou poštovní cestou nebo též osobně v provozovně.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, vč. nákladů na dodání ke kupujícímu ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému prodávajícím, do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy prodávající obdržel od spotřebitele informaci spotřebitele o rozhodnutí odstoupit od smlouvy; za to se považuje: doručení oznámení kupujícího o odstoupení, předání vráceného zboží nebo doručení dokumentu prokazujícího odeslání zboží určeného k vrácení . Peněžní prostředky vrátí prodávající vždy tou cestou či v té podobě, v jaké je přijal.. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo prokáže-li mu kupující, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.5. Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží či v rozsahu snížení hodnoty zboží dle předchozí věty je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků dle čl. 5.4.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, vč. nákladů na dodání, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu bezplatný bonus či jiné obdobné plnění (dále jen „bonus“), a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá celá kupní smlouva, vč. bonusu účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý bonus.

5.8. Je-li kupující podnikatelem, nepoužijí se čl. 5.1., 5.2., 5.3.,5.4. a 5.5.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující, či jím určená třetí osoba, povinen převzít zboží při dodání. V případě nevyzvednutí zboží kupujícím (bez ohledu na způsob platby) má prodávající právo na náhradu škody odpovídající ceně kupujícím zvolené přepravy (marně uskutečněné) a balného tohoto zboží, jenž činí po ČR pro zásilky standardních rozměrů částku 30,- Kč bez DPH (v případě nestandardní či nadrozměrné zásilky může tato částka činit až 100,- Kč bez DPH); taková náhrada škody je splatná dnem marného uplynutí úložní doby pro vyzvednutí zboží kupujícím. Prodávající je v této souvislosti oprávněn:

a) v případě bezhotovostní platby učiněné kupujícím před dodáním zboží při nevyzvednutí zboží částku náhrady škody jednostranně započíst oproti nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dopravu a kupujícímu vrátit takto sníženou kupní cenu; o tomto započtení bude kupující prodávajícím informován;

b) v případě platby kupujícího způsobem na dobírku uplatnit splatnou náhradu škody u kupujícího výzvou, jejíž přílohou bude zálohová faktura na škodu. V takovém případě může prodávající požadovat po kupujícím i náhradu nákladů spojených se zasláním výzvy k úhradě (např. poštovné, náhrada části mzdy zaměstnance, po kterou se musel výzvě a kompletaci věnovat), popř. ji předat advokátovi k právnímu vymáhání.

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující, či jím určená třetí osoba, povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží okamžitě a v případě jakýchkoliv závad přepravy, např. porušení obalu toto neprodleně, nejpozději však do 48 hod, oznámit prodávajícímu a je-li to možné, i přepravci. Po lhůtě 48 hod od převzetí zboží není možné uplatnit prodávajícím již vadu přepravy vůči přepravní společnosti. . V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující musí (zjevnou) vadu oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 10 dnů od převzetí zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, VYTKNUTÍ VADY

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a u spotřebitele také § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, je-li spotřebitelem, že zboží:

7.2.1.odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jinýmujednaným vlastnostem ,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil ,

7.2.3.je dodáno s ujednaným příslušenstvím, pokyny, vč. návodu ,

7.2.4. vedle ujednaných vlastností je vhodné také dle § 2161 odst. 2. občanského zákoníku

7.3. V případě prodeje zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, musí prodávající na tyto vlastnosti věci zřetelně upozornit a dané výrobky nabízet odděleně od bezvadných.  Při koupi použité věci tímto ujednáním prodávající a kupující zkracují lhůtu pro vytknutí vady na 1 rok od převzetí.

7.4. Reklamační podmínky, rozsah, podmínky a způsob vyřizování reklamací (stížností) 

Je-li kupujícím spotřebitel, potom platí:

- kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba v předchozí větě uvedená neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. Projeví-li se vada v průběhu jednohoroku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje 

má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věciledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by měla věc bez vady a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.  Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je–li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména (nikoli výlučně) s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou zboží mělo bez vady. 

 

Ustanovení § 1923, § 2106 a § 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.

- právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu zboží sám způsobil (nesprávným použitím či manipulací, neodbornou údržbou, v rozporu s běžnými zásadami pro používání). Vadou zboží není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo použité věci opotřebení na vadu odpovídající míře jejího předchozího používání. Reklamovat nelze zboží, které je poškozeno vnějšími událostmi či mechanicky poškozeno.

- práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozovny. V provozovně musíbýt po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě; po marném uplynutí lhůty je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

- v případě, že se reklamace kupujícího ukáže jako neoprávněná, hradí kupující účelně vynaložené náklady s reklamací spojené, ať již na své straně, či na straně prodávajícího. 

- kupující uplatňuje právo z vadného plnění pomocí prodejního dokladu – faktury nebo s jakýmkoli dokladem prokazujícím úhradu kupní ceny; bez tohoto vadné zboží nemůže být reklamováno. Nejde-li o spotřebitele a odstranění vady je technicky a technologicky složitější, může být lhůta k odstranění delší, ale přiměřená povaze vady a náročnosti jejího odstranění. K odstranění vady převezme prodávající zboží ve svém sídle (provozovně), a to na vlastní náklady spojené s převzetím.

- neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.  

- kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy,

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, pokud je vada zboží nevýznamná. 

7.5. Je-li kupující podnikatelem, použijí se ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku, není-li těmito podmínkami výslovně určeno jinak. .

7.6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu (např. e-mailem, osobně), i když reklamované zboží není prodávajícímu doručeno. V takovém případě, bez zbytečného odkladu, vyzve prodávající kupujícího k okamžitému předložení reklamovaného zboží. Lhůta k vyřízení reklamace běží od uplatnění reklamace.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mají zákazníci se statusem spotřebitele (tj. nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) uplatní-li vůči prodávajícímu jakýkoli svůj nárok týkající se mezi nimi uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb („spotřebitelský spor“) a dochází-li k plnění na území České republiky (v ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky) a prodávající tomuto nároku nevyhoví a nedojde ani jiným způsobem k vyřešení vzniklého sporu, možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešeníspotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách http://www.coi.cz/ pod záložkou „PRO SPOTŘEBITELE“.

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující, je-li spotřebitelem,  tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající se jako správce osobních údajů zavazuje při ochraně osobních údajů fyzických osob (spotřebitelů i podnikatelů) postupovat od 25.5.2018 v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a příp. právními předpisy vydanými k jejich provedení.

9.2. Při každém zpracování osobních údajů fyzických osob je povinen zajistit existenci některého z právních důvodů pro jejich zpracování v souladu s čl. 6.1. tohoto nařízení.

9.3. Mezi osobní údaje, které jsou zpracovávány z důvodu splnění smluvní povinnosti, popř. oprávněného nájmu správce, tj. bez souhlasu fyzické osoby, patří zejm. jméno a příjmení, adresa bydliště a dodací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, číslo bankovního účtu, platební karty a informace pro vedení uživatelského účtu (jméno, příjmení, e-mail). Bližší specifikace je v Zásadách zpracování osobních údajů na našich webových stránkách https://www.darkyhry.cz/content/22-zasady-zpracovani-osobnich-udaju (dále jen Zásady zpracování osobních údajů). Prodávající je dále oprávněn zasílat marketingové sdělení bez souhlasu kupujícího pouze v případě přímé souvislosti s prodejem konkrétního zboží kupujícímu, neboť takové marketingové sdělení může důvodně očekávat v souvislosti s nákupem zboží; jde o zpracování z důvodu tzv. oprávněného zájmu prodávajícího jako správce. Ze zaslání takového marketingového sdělení se lze kdykoli odhlásit; postup upravují Zásady zpracování osobních údajů.

9.4. Ke zpracování osobních údajů, u nichž není právní důvod zpracování dle čl. 6.1. písm. b) až f) nařízení, je nutný souhlas kupujícího. Poskytnutí souhlasu je zcela na vůli kupujícího, poskytuje se mimo tyto podmínky a nebude jakkoli podmiňovat uzavření kupní smlouvy či poskytnutí plnění. Souhlas může být kdykoli odvolán; bližší podrobnosti upravují Zásady zpracování osobních údajů.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tyto obchodní podmínky se řídí českým právem, zejm. ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to i v případech kdy je uzavírána smlouva prostřednictvím tohoto e-shopu s mezinárodním prvkem. Koupě zboží na základě této smlouvy je poskytována pouze v zemi prodávajícího; má-li být zboží dodáno mimo zemi prodávajícího, řídí se dle čl. 4 Nařízení Řím I. smluvní vztah též českým právem jakožto právem země prodávajícího.  Je-li takovým kupujícím mimo zemi prodávajícího spotřebitel, neřídí-li smluvní vztah právem země obvyklého bydliště spotřebitele, neboť tam prodávající neprovozuje podnikatelskou činnost ani se na tuto zemi nezaměřuje, ale českým právem jakožto právem země prodávajícího.

 

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a na žádost spotřebitele mu prodávající k ní umožní přístup .

11.4. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je dostupný prolinkem přímo v textu, čl. 5.2.

11.5. Prodávající poskytuje přístup k hodnocení zboží či jeho služeb provedenému jiným spotřebitelem tzv. spotřebitelské recenze jen prostřednictvím společnosti Heureka.cz jako tzv. ověřené spotřebitelské recenze. V případě nákupu přijde spotřebiteli (pokud zaslání dotazníku nevyloučit před objednáním) zhodnocení jeho spokojenosti s nákupem tak, aby bylo možno sledovat aktuální kvalitu e-shopu a našich služeb pro kupující. Tím je zajištěno hodnocení spotřebitelů v souladu s § 5a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Aktualizované znění VOP platné od 6.1.2023, poslední aktualizace 1.2.2023